Hướng dẫn tạo trang Landing Page

Video hướng dẫn tạo trang Landing Page

[code language=”html”]
<div id="popup_1" class="well pix_popup pop_hidden" >
<div class="center_text">
<div class="big_icon light_blue">
<span class="pi pixicon-paperplane"></span>
</div>
<span class="editContent"><h4 class="margin_bottom"><strong>Subscription Form</strong></h4></span>
<p class="editContent">You can add unlimited fields directly from HTML</p>
<form id="contact_form" class="pix_form">
<div id="result"></div>
<input type="text" name="NAME" id="name" placeholder="Your Full Name" class="pix_text">
<input type="email" name="email" id="email" placeholder="Your Email" class="pix_text">
<input type="text" name="NUMBER" id="number" placeholder="Your Phone Number" class="pix_text">
<span class="send_btn">
<button type="submit" class="submit_btn pix_text" id="submit_btn_6">
<span class="editContent">Send Information</span>
</button>
</span>
<span class="pix_text"><span class="pix_note editContent">*Some dummy text goes here.</span></span>
</form>
</div>
[/code]

Written by admin

Chào các bạn! Mình là Vương Anh, vnit.vn là blog cá nhân, là nơi chia sẻ những hiểu biết của mình về MMO cũng như một số đam mê.